Lko.mail

messages:
  • Sam: "hi" 12/23/1983
  • Sam: "hi" 10/14/1983
  • C:\lko\mail>

    C:\lko\mail>